یکشنبه, 24 فروردين 1399 ساعت 13:35

هزینه های برنده لاتاری گرین کارت

هزینه های یک برنده لاتاری به پنج گروه هزینه های اداری، هزینه های بهداشتی، هزینه های حکومتی، هزینه های مسافرت و هزینه های کارگزاری تقسیم میشوند. این هزینه ها با ذکر جزئیات در ادامه این مقاله ذکر شده است.

یکشنبه, 24 فروردين 1399 ساعت 13:30

راهنمای گام به گام برنده های لاتاری

یازده گام مهم در اجرای پرونده یک برنده لاتاری وجود دارد که هر یک از آنها را در این مقاله بررسی میکنیم. هر مرحله باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود وگرنه ممکن است خساراتی متوجه شما شود. خساراتی همچون از دست دادن ویزا یا تحمیل هزینه های اضافی.

منتشرشده در لاتاری گرین کارت
یکشنبه, 27 بهمن 1398 ساعت 11:45

راهنمای برندگان لاتاری

بررسی شرایط برندگان لاتاری 2021

 اولین گام برای برندگان لاتاری بررسی شرایط ادامه مسیر و هزینه های پیش رو میباشد. در این مقاله اطلاعاتی در مورد هزینه ها و شرایط یک برنده لاتاری تا اخذ ویزا را بررسی خواهیم کرد. هدف آشنایی شما با مسیر یک برنده لاتاری تا اخذ ویزای لاتاری است.
صفحه4 از4

نظرات مشتریان حامی مهاجر